Richard Kitta, Martin Kolčak

FLOW_ERS (FOR ANDY WARHOL)

17. – 22. 05. (29. 05.) 2022

Kurátor výstavy: Martin Kudla

Výstava „Flow_ers (for Andy Warhol)“ reflektuje pôvodnú sériu diel pod názvom Flowers od Andyho Warhola prostredníctvom novej digitálnej intervencie a generatívnej animácie. Art remake v podaní dvojice autorov Richarda Kittu a Martina Kolčaka rozširuje originálne layouty o ďalšie technologické a sémantické vrstvy. Obaja autori patria k mediaartovému okruhu umelcov, ktorí pracujú nielen v kontexte súčasného vizuálneho umenia, ale v ich tvorbe môžeme vypozorovať rôznorodé interdisciplinárne presahy. Jedným z ich posledných komplexných kreatívnych počinov, ktorý je koncipovaný ako odvážny a originálny prienik medzi architektúrou, dizajnom a mediálnym umením, je práve projekt interaktívnej zážitkovej expozície MMUAW v Medzilaborciach.

Komplexný pohľad na dielo Andyho Warhola si vyžaduje „tréning“, ktorý je v súčasnom kontexte umenia a priori medziodborový a postihuje dnes viaceré oblasti umenia, resp. zóny umeleckého výskumu, ako aj súbežnej technologickej reflexie. Obdobné je to pri analýze a autorskej modifikácii pôvodných diel Andyho Warhola. Našťastie, digitálna či virtuálna realita, ktorá nás dnes pohlcuje, ponúka množstvo podnetných návodov, ako sa nestratiť. Prináša nebývalé technické možnosti a najmä algoritmy pre realizáciu originálnych či autentických umeleckých intervencií.

Výstava Flow_ers na jednej strane zneužíva Warholovu majstrovskú stratégiu „množenia“, generatívnosti a akumulácie, alebo vyprázdňovania a opätovného zahlcovania priestoru, na strane druhej ponúka autorskú reflexiu, ktorá sa miestami dosť výrazne odkláňa od pôvodného pop art kontextu. Séria notoricky známych sieťotlačí Flowers od Andyho Warhola, nadobúda na pozadí recyklovanej digitálnej reality niečo, čo pripomína technologickú analýzu samotných obrazov a evokuje prístupy príznačné pre kategóriu art & science. Podstatným však zostáva odkaz pop artovej legendy a jeho špecifická lokácia na severovýchode Slovenska, čo autori výstavy sledujú najmä v ich snahe vniesť do sterilného a digitálneho čosi netradičné, dokonca „chybné“. Inými slovami: ľudské. Akokoľvek, rozmer autentického vyjadrenia v umení je stále ťažko merateľný. Je ale viac ako pravdepodobné, že v neďalekej budúcnosti, za využitia pokročilej umelej inteligencie sa iba potvrdia niektoré z axióm Andyho Warhola. A práve o tom hovorí zásadný koncept projektu MMUAW 2.0, ktorého virtuálny segment naznačuje aktuálna výstava.

Výstava Flow_ers je súčasťou výskumného projektu laboratória CORE na Fakulte umení TUKE, na ktorom participovali okrem autorov a kurátora aj Adam Slezák a Samuel Velebný. Výstava, ktorá je podporným sprievodným podujatím projektu MMUAW 2.0 a súčasťou projektu pre transfer kreatívnych technológií vo vedecko-umeleckej oblasti (NITT SK II / CVTI SR), bola napokon sprístupnená až do 29. mája 2022.

Martin Kudla, ArtD., kurátor výstavy

Flow_ers (for Andy Warhol)

17th– 22nd (29th) May 2022

  • authors: Richard Kitta, Martin Kolčak
  • curator: Martin Kudla

The exhibition „Flow_ers (for Andy Warhol)“ reflects the original series of works called Flowers by Andy Warhol through a new digital intervention and generative animation. The art remake by the pair of authors Richard Kitta and Martin Kolčak expands the original layouts with additional technological and semantic layers. Both authors belong to the media art circle of artists who work not only in the context of contemporary visual art, but in their work we can observe various interdisciplinary overlaps. One of their last complex creative works, which is conceived as a bold and original intersection between architecture, design and media art, is the project of the interactive experiential exhibition MMUAW in Medzilaborce. And it is no coincidence that the curator of this exhibition is also a co-author of the mentioned project.

A complex view of Andy Warhol's work requires „training“, which in the contemporary context of art is a priori interdisciplinary and today affects several areas of art, respectively the fields of artistic research as well as parallel technological reflection. It is similar in the analysis and author's modi­fication of the original works of Andy Warhol. Fortunately, the digital or virtual reality that absorbs us today offers a number of inspiring instructions on how not to get lost. It brings unprecedented technical possibilities and especially algorithms for the implementation of original or authentic artistic interventions.

The Flow_ers exhibition, on the one hand, „abuses“ Warhol's masterful strategy of „multiplication“, generativity and accumulation, or emptying and re-flooding space, on the other hand, it offers authorial reflection, which in some places deviates quite significantly from the original pop art context. Andy Warhol's series of notorious screen prints Flowers acquires something against the backdrop of recycled digital reality that resembles the technological analysis of the images themselves and evokes approaches characteristic of the art & science category. However, the legacy of the pop art legend and its specific location in the northeast of Slovakia remain important, which the authors of the exhibition follow especially in their efforts to bring something unconventional, even „wrong“, into the sterile and digital. In other words: human. However, the dimension of authentic expression in art is still difficult to measure. But it is more than likely that in the near future, using advanced artificial intelligence, some of Andy Warhol's axioms will be confirmed. And this is exactly what the fundamental concept of the MMUAW 2.0 project speaks of, the virtual segment of which is indicated by the current exhibition.

The Flow_ers exhibition is a part of the CORE laboratory research project at the TUKE Faculty of Arts, in which Adam Slezák and Samuel Velebný also participated, in addition to the authors and curator. The exhibition, which is a supporting event of the MMUAW 2.0 project and part of the project for the transfer of creative technologies in the field of science and art (NITT SK II / CVTI SR), was extended until May 29, 2022.

Martin Kudla, curator