FAC(S)TORY

  • autor výstavy: PETER VALISKA-TIMEČKO
  • kurátor: RICHARD KITTA
  • otvorenie výstavy:  19. august 2022 / 15:00 hod
  • trvanie výstavy: 19. 08. – 04. 09. 2022

Peter Valiska-Timečko (*1985) sa programovo venuje akčným, alternatívnym a experimentálnym formám grafiky a participatívnym projektom od roku 2013. Valiskove diela a akcie sú rámcované pojmami ako grafické či vizuálne stopy, vrstvy a sedimenty. Autorova tvorba v sebe nesie jednoznačný intermediálny charakter, typický pre postmediálne estetické prejavy. Prestupuje z média do média, resp. ich kombinuje a v prípade grafiky tak oživuje mŕtve médium svojou akčnou zložkou a performatívnym charakterom. Na výstave pod názvom Fac(s)tory sa prezentuje výberom z tvorby (2018–2022), ktoré čiastočne odkazujú na popkultúru v podobe zvolených výtvarných stratégii, ktoré využíva z bežného a každodenného života (ready-made, domáce spotrebiče a pod.). Reflektuje tým zároveň materialistický a konzumný spôsob života – súčasnú popkultúru. Výstava prezentuje v troch grafických cykloch rôzne formy a stratégie použitia originálnych, autorských a výrazových prostriedkov. Spája ich téma, okolnosti vzniku, ale aj samotná multižánrovosť autora. Valiska pracuje kontextuálne – so zámernou zmenou jazyka, štýlu a výrazových prostriedkov a použitých materiálov, ktoré sú charakteristické pre súčasnú dobu a konzumnú spoločnosť. Akčné formy grafiky z rokov 2018–2022 v troch autorských cykloch Matrica ako ring – 2018, Geo_grafika – 2018–2019, Stopy-vrstvy-sedimenty – 2020–2022 majú konceptuálny a zároveň performatívny rozmer. Časozberný grafický projekt Geo_grafika zachytáva a mapuje špecifické znečistené prostredia. Cyklus grafických listov odkazuje na nájdené odpadové matrice (ready made), ktoré reagujú na ekologické a enviromentálne problémy. Odtláčaním rôznych nájdených matríc – plastových a igelitových ťažko rozložiteľných odpadových materiálov vznikajú obrazy s novou (estetickou) hodnotou. Na výstave je zastúpená akčná séria s motorovou pílou, ktorá  nadväzuje na projekt Matrica ako ring realizovaný spoločne so Stanom Piatrikom. Akčné predstavenia „súboje“ v ringu s motorovými pílami boli realizované od roku 2013, kde aktéri rezali do svojich tieňov a tak vyrezávali monumentálne matrice. V úlohe performerov proti sebe nastúpili s netradičnými „zbraňami“ – motorové píly, ktoré slúžili ako grafické nástroje. Cieľom bolo útočiť na tieň svojho protivníka tak, aby vznikali v ringu / na intermediálnej ploche rôzne grafické stopy. Výsledkom z akcií je séria farebných fragmentov z roku 2018. Séria obrazov Stopy, vrstvy, sedimenty – 2020–2022 vznikla v čase pandémie vírusom Covid-19 v domácom prostredí – karanténe. Pôdorys a podlaha bytu znamená pomyselnú matricu, zároveň vymedzený priestor, pascu, v ktorej sme sa ocitli. Svoj domov autor implementuje do prostredia galérie. Na plátne vytvára pomocou robotického vysávača grafické stopy. Robot pohybujúci sa vo vymedzenom ohraničenom priestore autorovho bytu odkazuje na priestorové obmedzenie a zaznamenáva geometrické stopy v podobe „bludných“ kruhov. Domov sa stáva akousi pascou a zároveň útočiskom, kde sa odohráva akcia. Výstava poskytne divákovi pohľad do súčasných tendencií vizuálneho a akčného umenia v kontexte grafiky a jej inovatívnych foriem a experimentálnych polôh. Odzrkadľuje materializmus a konzumný spôsob života, ktorý sa pretavuje do autorovej tvorby pomocou nájdených odpadových matríc (ready made) a použitých autorských výtvarných techník v podobe technologických (domácich) prostriedkov a spotrebičov akými je robotický vysávač alebo motorová píla.

Peter Valiska-Timečko (*1985, Trebišov) je absolventom Akadémie umení v B. Bystrici – v Ateliéri Voľnej tvorby doc. Igora Bencu, akad. mal. – kde v roku 2014 ukončil doktorandské štúdium. Študijné pobyty absolvoval na ASP vo Varšave a na Akadémii umení v Prahe. Aktuálne pôsobí ako odborný asistent na Akadémii umení v B. Bystrici na katedre grafiky. Žije a pracuje súčasne v Banskej Bystrici a v Trebišove. Je spoluzakladateľom galérie Koniareň – priestor pre súčasné umenie v Trebišove.

POSTER Valiska - MMUAW_WEB FIN_OPRAVA