Camouflage (of Andy Warhol)

16. 06. – 18. 08. 2022

  • autori: Richard Kitta, Martin Kudla, Martin Kolčak
  • kurátor: MAO

Výstava reflektuje jednu z posledných pop artových sérií diel Andyho Warhola pod zjednocujúcim názvom Camouflage. Súčasné media artové stratégie projektu MMUAW 2.0, ktorého je exhibícia Camouflage (of Andy Warhol) nepriamou súčasťou, sledujú rôznorodé interdisciplinárne prístupy v súčasnom mediálnom umení, ktoré sú v priamom prepojení s reálnou a virtuálnou architektúrou MMUAW. Nástupom pokročilých technologických nástrojov a techník sa v umení (zámerne bez väčšieho rozlíšenia resp. žánrového vymedzenia) stretávame s multimediálnym prístupom autorov, ako aj s rekontextuálnym uvažovaním, dokonca s „praktickou“ či intuitívnou substitúciou viacerých tvorivých oblastí a disciplín. Bez ohľadu na pôvodne stanovené hranice sa topografické záznamy umenia 21. storočia dynamicky množia, otvárajú a zároveň vrstvia do ťažko predvídateľných súvislostí. To isté platí aj revízii algoritmov minulosti umeleckého sveta, ktorý tak nadobúda nové významy. Túto predispozíciu a následne extenziu vystihujú najmä progresívne diela, ktoré „postkonceptuálne“ (obratne) narábajú s dôsledne zmapovaným uplynulým storočím.

Vo Warholovej sérii Camouflage (1987) je rozpoznateľná najmä pôvodná koncepčná stratégia autora. Pop artová ikonografia a priamočiary vizuálny jazyk Warhola sa rozchádza s abstraktným expresionizmom, ktorý definoval a podporoval myšlienku „elitného umenia“. Je známe, že Warhol vzdoroval predstave, že umenie má byť niečím oddeleným od každodenného života. Apropriáciou obrazov a vytváraním sérií spochybňoval tradičné zaužívané koncepty autorstva či originality. V sérii Camouflage je Warholova abstrakcia generovaná z každodennej vizuality, jeho abstrahovanie je zbavené spontánnosti a konotácií, ktoré charakterizovali abstraktný expresionizmus. Vytvára akúsi seba-reprezentáciu alebo reprezentáciu „Andyho Warhola“ na pozadí estetiky pop artu. Camouflage, ako jedno z posledných portfólií Andyho Warhola, pozostáva z ôsmich sieťotlačí v rôznych farebných modifikáciách. Maskovací vzor používal Warhol ako motív už vo svojich predošlých realizáciách, za všetky spomeňme jeho ikonickú sériu autoportrétov – Fright Wig (1986), ktorá je unikátnou destiláciou autorovej rozporuplnosti a geniality.

Na prvý pohľad akcidentálne trio multimediálnych umelcov – Richard Kitta, Martin Kudla a Martin Kolčak – je súčasťou mediaartového okruhu s príbuznosťou k Ateliéru nových médií na Fakulte umení TU v Košiciach. V ich spoločných umeleckých projektoch môžeme vypozorovať evidentné interdisciplinárne presahy, ktoré sú signifikantné najmä z pohľadu rozpínajúceho sa „vesmíru“ art-sci a teda prepojenia vedeckých a umeleckých koncepcií. A Camouflage (of Andy Warhol) približuje práve takýto komplexný prístup.Ten vznikal čiastočne na báze projektu interaktívnej expozície MMUAW v Medzilaborciach a od počiatku bol definovaný ako originálny či autentický prienik medzi architektúrou, dizajnom a mediálnym (vizuálnym) umením. Je možné, že aj v tomto prípade pôjde o akúsi utilitárnosť konceptu: dielo generatívnej grafiky oscilujúce na rozhraní infostetickej vizualizácie dát alebo autorský „sken“ pôvodného 2D obrazu s otvoreným finálnym výrazom je prezentované digitálnych v sériách, ktoré odkazujú na notoricky známe dielo Andyho Warhola. Graficky výrazné, signálne, na určitých miestach strácajúce akúkoľvek súvislosť s východiskovým materiálom. Mimikry a (od)maskovanie. Podobne ako zámerne „vyprázdňované podvedomie“ pôvodného „nad-originálneho“ autora. Sterilná optika digitálnych umelcov, ich všadeprítomnosť a zároveň reštaurovanie stratenej aury diela ako momentky v rámci spomienkového, optimisticky ladeného aktu pozorovania, ponúka divákovi ďalší z potenciálych návodov – ako uchopiť a zažiť nový rozmer a revidovanú umeleckú spiritualitu Andyho Warhola. Človek-umelec, ktorý bol vo veci percepcie tak prekvapujúco jasný. Výstava Camouflage (of Andy Warhol) súvisí s aktivitami výskumného laboratória CORE na Fakulte umení TUKE, na ktorých participujú okrem autorov diel aj Adam Slezák a Samuel Velebný. Exhibícia je podporným sprievodným podujatím MMUAW 2.0, ako aj súčasťou projektu pre transfer kreatívnych technológií vo vedecko-umeleckej oblasti (NITT SK II / CVTI SR) v kurátorskej réžii MAO (Media Art Office).

MAO/ kurátori

Camouflage (of Andy Warhol)

16th June – 18th August 2022

  • authors: Richard Kitta, Martin Kudla, Martin Kolčak
  • curator: MAO

The exhibition reflects one of the latest pop art series by Andy Warhol under the unifying title Camouflage. The contemporary media art strategies of the MMUAW 2.0 project, of which the Camouflage exhibition (of Andy Warhol) is an indirect part, follow a variety of interdisciplinary approaches in contemporary arts, which are in direct connection with the real and virtual architecture of MMUAW. With the dynamic use of advanced technological tools or techniques, in art (intentionally without much distinction or genre definition) we encounter a multimedia approach of the authors, as well as with recontextual thinking, even with „practical“ or intuitive substitution of several creative areas and disciplines. Regardless of the boundaries originally set, the topographical records of 21st century art are dynamically multiplying, opening up, and at the same time layered in difficult-to-predict contexts. The same goesfor the revision of the algorithms of the art world's past, which is thus taking on new meanings. This predisposition, and consequently the extension, is described in particular by progressive works, which „postconceptually“ deal with the consistently mapped past century.

In Warhol's Camouflage series (1987), the author's original conceptual strategy is particularly recognizable. Warhol's pop art iconography and straightful visual language diverts from abstract expressionism, which defined and supported the idea of „elite art.“ Warhol is known to have resisted the idea that art should be separated from everyday life. By appropriating paintings and creating series, he questioned the traditionally used concepts of authorship or originality. In the Camouflage series, Warhol's abstrac­tion is generated from everyday visuality, his abstraction is devoid of the spontaneity and connotations that characterized abstract expressionism. He creates a kind of self-representation or representation of „Andy Warhol“ against the background of pop art aesthetics. Camouflage, as one of Andy Warhol's latest portfolios, consists of eight screen prints in various color modifications. Warhol used the camouflage pattern as a „sample“ in his previous realizations, for all of which we can mention his iconic self-portraits – Fright Wig (1986), which is a unique distillation of the author's incon­sistency and genius.

At first glance, the accidental trio of multimedia artists – Richard Kitta, Martin Kudla and Martin Kolčak – is part of a media art axis related to the New Media Studio at the Faculty of Arts, Technical University in Košice. In their joint art projects we can observe obvious interdisciplinary overlaps, which are significant especially from the point of view of the expanding „universe“ of art-sci and thus the interconnection of scientific and artistic concepts. And Camouflage (of Andy Warhol) envisages just such a complex approach. It was created partly on the basis of the MMUAW interactive exhibition project in Medzilaborce and was defined from the beginning as an original or authentic intersection between architecture, design and media (visual) arts. It is possible that even in this case it will be a kind of utilitarianism of the concept: the work of generative graphics oscillating at the interface of infostetical data visualization or the author's „scan“ of the original 2D image with open final expression is presented digitally in series that refer to the notorious work of Andy Warhol. Graphically significant or signal, in some way losing any connection with the source material. Mimicryand (de)camouflage. Similar to the deliberately „emptied subconscious“ of the original „super-original“ author. The sterile optics of digital artists, their ubiquity and at the same time the restoration of the lost aura of the work as snapshots within a memorable, optimistic act of observation, offer the viewer another potential guideline– how to capture and experience the new dimension and revised artistic spirituality of Andy Warhol. The man-artist who was so surprisingly clear about perception. The Camouflage (of Andy Warhol) is related to the activities of the CORE research laboratory at the TUKE Faculty of Arts, in which, in addition to the authors of the works, Adam Slezák and Samuel Velebný also participate. The exhibition is a supporting accompanying event of MMUAW 2.0, as wellas the project for the transfer of creative technologies in the field of science and art (NITT SK II / CVTI SR) curated by MAO (Media Art Office).

MAO / curators