Artefakty, dokumenty, edície v archíve MMUAW a ich možné využitie v muzeoedukológii

K danej téme by iste mali čo napísať pedagógovia, kulturológovia, historici, ak nie muzeoedukológovia, pretože na jednej strane sú archiválie zatriedené, zaevidované, „poslušne“ uložené, chránené (niektoré má vypožičiavateľ k dispozícii), ale ich využitie, to je parketa iná. Týmto by sme mohli v nasledujúcich riadkoch nazrieť do vednej disciplíny – muzeoedukológia.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vydalo v roku 2005 zborník textových príspevkov od 16 domácich aj zahraničných autorov „Muzeoedukológia“, ktorý bol vydaný k problematike projektu Medzinárodná komparácia muzeoedukologických aktivít v krajinách Európskej únie. Zostavovateľom a koordinátorom projektu je Mgr. Martin Cubjak, teoretik umenia, muzeoedukológ a vtedajší kurátor MMUAW, a tiež sa tu prezentuje svojím textom. Jedným z recenzentov zborníka i prispievateľom je PaedDr. Michal Bycko, PhD., F. A. B. I., teoretik výtvarného umenia, muzeoedukológ a kurátor MMUAW, ktorý tu okrem iného definuje termín – muzeoedukológia – ako modernú pedagogickú disciplínu, nielen v múzeách a galériách zaoberajúcu sa využívaním vizuálneho umenia v procese výchovy a vzdelávania rovnako ako medzivýchovných vzťahov: umenie – etika, umenie – náboženská výchova, umenie – environmentálna výchova, umenie – história, umenie – arteterapia a iné. (str. 6 v zborníku) Ďalej píše, že dôležitú úlohu hrá dramaturgia pracoviska. V inštitúciách zameraných na umenie, ktoré majú stále i výmenné expozície, je práca muzeoedukológa sústredená na:

 • teoreticko-pedagogické spracovanie obsahu expozícií pre vlastnú potrebu edukačnej interpretácie s deťmi, mládežou a dospelými,
 • prezentáciu zbierkových fondov prostredníctvom metodických listov ako pomôcok pre interpretáciu a percepciu detí, mládeže a dospelých,
 • realizáciu výtvarných aktivít v ateliéroch pracoviska v čím širšom rozsahu výtvarných disciplín a techník,
 • organizáciu besied, prednášok a iných aktivít v knižniciach a študovniach pracoviska (v spolupráci s kustódmi, archivármi a knihovníkmi), ktoré prinášajú percipientom možnosti čím širších informácií o umení a jeho význame pre človeka i spoločnosť,
 • aktívne zapájanie sa do riešenia problematiky umeleckej edukácie (v inštitúciách, ktoré prezentujú, uchovávajú a odborne spracovávajú aj iné fondy než umeleckého charakteru ním príslušnej edukácie) v spolupráci s katedrami výtvarnej výchovy, estetiky a vied o umení, pedagogiky a pod.,
 • problematiku interpretácie umeleckého diela, jeho percepciu a recepciu, ktorú vedie v koncepčnej spolupráci s katedrami pedagogiky, psychológmi a pedagógmi esteticko-výchovných predmetov v MŠ, ZŠ, SŠ, ale aj s organizáciami a pracoviskami verejnej, štátnej správy a tretieho sektora, ktoré sa zaoberajú kultúrnou edukáciou (mestské kultúrne strediská, okresné osvetové zariadenia, kluby umenia, knižnice, združenia a spolky tretieho sektora zaoberajúce sa umením v kontexte s etikou alebo náboženskou výchovou… ). (str. 8 v zborníku)

Bolo by pozoruhodné zaoberať sa čo najpodrobnejším preskúmaním položiek plejády artefaktov MMUAW nielen pre archívne účely, ale aj pre lektorov, prednášajúcich, preto odporúčam muzeoedukológom do pozornosti:

 • faksimile na plátne zobrazujúce kaligrafiu mamy Andyho Warhola, Júlie Warholovej, máme úryvky z pozdravov pani Warholovej, ktoré posielala svojej sestre Eve Bezekovej do Československa, so zaujímavým obsahom i jazykovým vyjadrením;
 • krstnú košieľku bratov Warholovcov, ktorej podrobnejší výskum by bol podkladom pre širšiu interpretáciu pri prezentácii tohto vzácneho zbierkového predmetu;
 • fotozábery zo života v známom Warholovom štúdiu Factory s cennými momentkami;
 • faksimile portrétov slávnych žien zo šoubiznisu ako aj autoportréty umelca;
 • faksimile na plátne i na papieri s motívmi pútavých Warholových diel z rôznych období jeho tvorby vrátane pred pop-artového obdobia;
 • zväčšené fotodokumenty, úradné listiny z umelcovho súkromia, zväčšené na plátnach, ktoré aj rozmermi zvýrazňujú dôležitosť jednej zo stálych expozícií múzea, pritom obsahovo dokazujú pôvod umelca;
 • veľmi vzácne artefakty – časopisy „Andy Warhol´s Interview“ z roku 1974, nadobudnuté ako dar (prieskumu týchto artefaktov by ale mal predchádzať zásah reštaurátora alebo konzervátora, z dôvodu zachovania celistvosti časopisov);
 • samostatnou kapitolou sú kópie množstva Warholom zobrazených anjelikov z jeho knižky „In the Bottom of My Garden“ z 50-tych rokov, v súčasnosti inštalovaných v expozícii tak, že u niekoho môžu vyvolať dojem až ich oživenia, takmer ako krátky animovaný film;
 • jednou zo samostatných kapitol je dozaista veľký súbor faksimile na kartónovom papieri s náboženským motívom z Andyho tvorby na tému Umenie z umenia, konkrétnejšie – Detaily renesančných malieb: „Annunciation“ alebo Zvestovanie, dielo, ktoré ako pôvodné vzniklo v roku 1984, zobrazuje fragment tiež pôvodného diela majstra Leonarda da Vinciho z roku 1472;
 • séria veľkoplošných diel na banneri „Pocta Andymu Warholovi“ od Daniela Brogyányiho zobrazuje ľudí, predmety, symboliku z rodiska Andyho rodičov, mamy Júlie a otca Andreja;
 • pôvodné fotografické diela Igora Giľba, ktoré dokumentujú prostredie a život na rôznych miestach autorovho pobytu z obdobia konca 20. storočia aj začiatku 21. storočia.

Zvláštne archívne oddelenie patrí dokumentácii výstav usporiadaných nielen vo vlastných sieňach MMUAW, ale aj výstav vyvezených v rámci Slovenskej republiky aj zahraničia. Táto časť archívu existuje od vzniku múzea. Archív obsahuje najmä rôzne tlačoviny k výstavám, fotodokumentáciu, prípravný materiál.

Za zmienku stojí u nás cenné archívne oddelenie tlačového monitora, ktorého obsahom sú mediálne správy, ktoré pochádzajú z čias platenej služby, tzv. Výstrižkovej služby Praha, z obdobia bývalého Československa, zostávajúcu časť tvoria správy ďalších rokov, postupne aj z internetu, až dodnes. Archivujeme novinové články alebo aj celé noviny a časopisy, v ktorých boli uverejnené informácie o Andym Warholovi, o múzeu, o dianí v súvislosti s Warholom, o dianí v múzeu. Muzeoedukológ by tu mal nájsť dostatok inšpiratívnych podnetov k práci.

Knižnica je ďalším archívnym oddelením. Evidujeme publikácie zakúpené i darované. Fond nie je rozsiahly. Máme nedostatok určitých kníh umeleckého i faktografického charakteru, ktoré by sme potrebovali hlavne v slovenskom jazyku, čo je pravdepodobne celoslovenský problém, keďže v porovnaní s Českou republikou sa na Slovensku nepublikuje dostatok literatúry preloženej zo zahraničných vydaní. Preto muzeoedukológ pátra po aktuálnych svetových trendoch v umení o trochu viac. Z vlastnej edície múzea, edície vydanej Spoločnosťou Andyho Warhola v Medzilaborciach, alebo takej, ktorá vznikla vzájomnou spoluprácou, okrem v úvode spomenutého zborníka, ponúkame na štúdium najmä nasledujúce tituly:

 • Michal Bycko: Od pop-artu po súčasnosť, 1993
 • Šanca (životné krízy vo výtvarnom prejave detí), 1993
 • Michal Bycko: Engram a sugescia pri vnímaní umeleckého diela, 2000
 • Michal Bycko a kol.: Židia v tvorbe insitného maliara Michala Sirika, 2003
 • Michal Bycko: Nebojte sa Warhola, postmoderna nehryzie, 2004
 • Martin Cubjak: Mail Art ako výraz a prostriedok komunikácie, 2005
 • Warhol Fest, zostavovateľ: Mgr. Martin Cubjak, zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia v MMUAW: Muzeoedukológia ako reflexia prístupov k zvládaniu dôsledkov celoeurópskych zmien v múzeách a galériách, 2006
 • PaedDr. Gréta Bycková: Stretnutie s umením, 2010
 • Život a dielo Andyho Warhola v procese muzeoedukológie a teórie umenia, zostavovateľka: PaedDr. Daniela Kapráľová, zborník príspevkov z rovnomenného medzinárodného sympózia v MMUAW, 2011
 • „25“, The Andy Warhol Museum of Modern Art, súborné dielo 25 autorov, vydané pri príležitosti 25. výročia vzniku MMUAW, zostavila: Mgr. Carmen Cilipová, 2016.

Iveta Rusinková, kustódka MMUAW

© Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborci­ach, 2020