V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje:

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola
Andyho Warhola 748/36
068 01 Medzilaborce
Slovenská republika

IČO: 37781405
DIČ: 2021453280

Kontakt:

tel: +421 57 74 800 72
email: awmuzeum@gmail.com

Kontaktná osoba:

Mgr. Martin Cubjak
riaditeľ MMUAW
tel: +421 57 74 800 72
awdirector.mc@gmail.com


Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

verejne_obsta­ravanie-podlimitne_za­kazky_2014.pdf
verejne_obsta­ravanie-podlimitne_za­kazky_2015.pdf

Jednoduché zákazky

Oznamy a informácie

Verejný obstarávateľ môže zverejniť:

  • § 22 ods. 2 zákona – predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie,
  • § 92 ods. 5 – oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile.

Verejný obstarávateľ musí zverejniť:

  • zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 5000 € minimálne tri pracovné dni (PD) pred,
  • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako “Ostatné” a časti ponuky, označenej ako “Kritériá” je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky,
  • § 44 ods. 2 – verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile,
  • § 21 ods. 2 – správu o každej zákazke – zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy,
  • § 49a – SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.,
  • § 67 ods. 6 – zverejnenie analýzy k použitej koncesii,
  • profil verejného obstarávateľa.